Beleid

Beleid ‘Vrienden van TCH’
Versie mei 2015

De Vrienden van TCH
De Vrienden van TCH zijn donateurs (meestal leden van TCH) die Tennis Club Hoogland een warm hart toe dragen. Zij steunen de club door middel van een jaarlijkse donatie van € 50,--, € 100,-- of € 150,--.

Doel van de Vrienden van TCH
Het doel van de ‘Vrienden van TCH’ is geld ophalen voor het aanschaffen of verbeteren van faciliteiten van TCH. Het geld dat de Vrienden van TCH ophaalt, wordt niet gebruikt om de begroting van TCH aan te vullen of te gebruiken voor het reguliere onderhoud van TCH faciliteiten.

Commissie Vrienden van TCH
De commissie wordt gevormd door 3 tot 4 vrijwilligers. Het bestuur TCH benoemt deze vrijwilligers tot commissieleden.

Taken van de commissie.

 • Vrienden (donateurs) werven.
 • Lijst van vrienden bijhouden.
 • Inning van de gelden bij de leden van de ‘Vrienden van TCH’ i.s.m. penningmeester.
 • Jaarlijkse bijeenkomst organiseren waarin verantwoording wordt afgelegd over besteding van de gelden.
 • Jaarlijks een top 3 van ideeën voorleggen aan de leden van ‘Vrienden van TCH. Het idee met de meeste stemmen wordt gerealiseerd.
 • Deze top 3 wordt vooraf afgestemd met en goedgekeurd door het bestuur van TCH.

Vriend worden van TCH

 • Iedereen kan lid worden van de ‘Vrienden van TCH’.
 • De bijdrage per vriend is € 50,--, € 100,-- of € 150,-- per jaar. De bijdrage wordt betaald op het moment van deelname en daarna jaarlijks in mei/juni. Betaling kan zowel door eigen overschrijving als automatische incasso.
 • Als dank voor de donatie wordt de naam van het lid vermeld op een bord in de kantine en op de website van TCH.
 • Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Opzegging dient te zijn gedaan voor 1 april.
 • Jaarlijks ontvangt het lid van ‘Vrienden van TCH’ een brief waarin wordt aangegeven wanneer er geïncasseerd gaat worden dan wel het verzoek om de jaarlijkse bijdrage over te maken.
 • Leden van de ‘Vrienden van TCH’ stemmen jaarlijks op de voorgestelde opties die de commissie voorlegt. Dit zijn maximaal 3 opties.
 • Per € 50,-- kan een lid van ‘Vrienden van TCH’ 1 stem uitbrengen. Een lid kan dus maximaal 3 stemmen geven.
 • Leden van de ‘Vrienden van TCH’ kunnen zelf ook ideeën inbrengen. Deze kunnen zij mailen naar .

 

 Klik hier om naar het inschrijfformulier te gaan.Ogenblik a.u.b. ...