Huishoudelijk Reglement

Hoofdstuk I: Rechten en verplichtingen van de leden

Artikel 1

Een ieder, die senior- of juniorlid der vereniging wenst te worden, wendt zich tot de secretaris van de  vereniging. De aanmelding voor het lidmaatschap dient te geschieden door middel van een aanmeldingsformulier, dat, ingevuld, ondertekend en/of meeondertekend door één der ouders of verzorgers, bij de secretaris moet worden ingeleverd.

Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de Statuten, dient minimaal vermeld te worden: naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en –datum.

Een potentieel lid wordt (op de wachtlijst) geplaatst nadat het verschuldigde inschrijfgeld is ontvangen.

De overige regels zijn vastgelegd in het beleidsstuk lidmaatschap.

 

Artikel 2

Door zijn toetreden, verklaart ieder lid van de vereniging zich te onderwerpen aan de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en alle andere reglementen en bepalingen, evenals de wijzigingen die daarin worden aangebracht.

 

Artikel 3

Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris een exemplaar van de Statuten en reglementen, tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.

 

Artikel 4

De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de ledenadministratie te melden. De leden zijn verplicht de contributie te voldoen voor 1 april van het betreffende verenigingsjaar. De jaarcontributie kan in 4 termijnen worden betaald nadat het betreffende lid een machtiging voor automatisch incasso heeft afgegeven.

De overige regels zijn vastgelegd in het beleidsstuk lidmaatschap.

 

Artikel 5

Men verliest het lidmaatschap volgens de bepalingen in de Statuten.

 

Artikel 6

Een ieder, die het lidmaatschap opgezegd heeft en later opnieuw lid wenst te worden, betaalt opnieuw inschrijfgeld. Leden, die uit het lidmaatschap van de vereniging zijn ontzet, kunnen opnieuw lid worden van de vereniging als ze aan hun (financiële) verplichting hebben voldaan.

De overige regels zijn vastgelegd in het beleidsstuk lidmaatschap.

 

Artikel 7

Schade aan de vereniging of één hare bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

 

Artikel 8

De leden hebben recht bij alle bijeenkomsten , wedstrijden en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn. Aanwezigheid bij bestuurs- en commissievergaderingen kan alleen op uitnodiging.

 

Artikel 9

Seniorleden, in de leeftijd vanaf 18 jaar, zijn verplicht bar- en/of parkdiensten te draaien. Vrijstelling van deze verplichting wordt per lid door het bestuur beslist.

De overige regels zijn vastgelegd in het bar- en parkdienstreglement.

 

Artikel 10

Leden hebben het recht gebruik te maken van de tennisbanen van de vereniging zoals is vastgesteld in het beleidsstuk baanbeslag. Indien leden gebruik wensen te maken van een baan, dienen zij een baan te reserveren via het reserveringssysteem.

 

Hoofdstuk II: Bestuur en commissies

Artikel 11

Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdienste.

Kandidaatstelling geschiedt door het bestuur, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden.

Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de algemene vergadering.

 

Artikel 12

Het bestuur is als volgt samengesteld: voorzitter, secretaris, penningmeester en twee leden.

 

Artikel 13

De bestuursleden worden in functie verkozen. Zij worden gekozen voor een zittingsperiode van twee jaar. Een aan functies verbonden schema van aftreden wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

 

Artikel 14

De voorzitter is belast met de leiding van de vergadering en het ter tafel brengen van ingekomen voorstellen. De voorzitter kan de debatten schorsen en in overleg met de overige bestuursleden vergaderingen verdagen of sluiten.

 

Artikel 15

De secretaris houdt de notulen bij van de algemene ledenvergadering en de bestuursvergadering en overlegt die op de eerstvolgende vergadering. Na goedkeuring door de vergadering worden de notulen door de voorzitter en de secretaris ondertekend. Voorts brengt de secretaris tijdens de jaarlijkse algemene vergadering verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar. Verder voert de secretaris de ledenadministratie en de correspondentie en beheert het archief.

 

Artikel 16

De penningmeester houdt zodanig aantekeningen van de vermogenstoestand van de vereniging bij, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. De penningmeester doet aan de algemene ledenvergadering verslag over het afgelopen boekjaar door het opstellen van een exploitatieoverzicht en de balans per einde boekjaar.

 

Artikel 17

Bij ontstentenis van één van de bestuursleden worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit haar midden gekozen leden.

Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

 

Artikel 18

Het bedrag als bedoeld in artikel 10 lid 3 onder sub c der Statuten wordt jaarlijks bij de behandeling van de begroting bepaald.

 

Artikel 19

Het bestuur regelt de indeling van de banen en stelt jaarlijks het baanreglement vast.

 

Artikel 20

De algemene vergadering kan één of meerdere commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie.

Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissies – met uitzondering van de commissies als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de Statuten – kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

De overige regels zijn vastgelegd in het reglement ‘Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden van commissies”.

 

Artikel 21

De volgende commissies worden voor de duur van één jaar door de algemene ledenvergadering verkozen.

  • de in de statuten vermelde kascommissie;
  • de barcommissie;
  • de evenementencommissie (senioren en jeugd);
  • de recreatieve wedstrijd commissies (onderlinge, racketavond en tossochtend);
  • de open toernooicommissies (35+, 65+, open en jeugd);
  • de parkcommissie;
  • de PR commissies (nieuwe leden, redactie en sponsor);
  • de technische commissie (incl. dames en jeugd).

 

Artikel 22

De commissies brengen jaarlijks aan de algemene ledenvergadering verslag uit van hun activiteiten en lichten de vergadering in over de plannen voor het komende jaar. Zij zijn, onverminderd de rechten van de algemene vergadering als hoogste gezagsorgaan, verantwoording schuldig aan het bestuur.

De overige regels zijn vastgelegd in het reglement ‘Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden van commissies’.

 

Hoofdstuk III: Vergaderingen

Artikel 23

Een besluit van- of benoeming door de algemene vergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt ter vergadering, is ongeldig, met inachtneming van artikel 16 leden 9 en 10 van de Statuten.

Een uitzondering op deze regel geldt als naar aanleiding van het voorstel het bestuur oordeelt dat het voorstel als urgent is te beschouwen. Voorwaarden hiervoor zijn dat het geen voorstel tot ontzetting, Statutenwijzingen of ontbinding van de vereniging is en dat de benoemde is gekozen met tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen – blanco stemmen daaronder niet begrepen.

 

Artikel 24

De agenda der algemene vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór de verzending der convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, evenals al wat tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

 

Artikel 25

Alle op de agenda  van die algemene vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, het welk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene ledenvergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.

 

Artikel 26

De voorzitter is bevoegd na raadpleging van het bestuur de vergadering te schorsen of te verdagen.

 

Artikel 27

Van alle vergaderingen van het bestuur en commissies worden verslagen gemaakt met vermelding van aanwezige leden en de behandelde punten en de genomen besluiten.

 

Artikel 28

Wanneer  tijdens een algemene vergadering schriftelijk gestemd wordt, dan kiest het bestuur een stembureau bestaande uit twee stemgerechtigde leden, geen bestuursleden zijnde.

 

Hoofdstuk IV: Slotbepalingen

Artikel 29

Ieder lid heeft het recht van introductie.

 

Artikel 30

Bij geschillen over de uitleg van de Statuten of het Huishoudelijk Reglement beslist het bestuur, behoudens het recht van beroep der stemgerechtigden op een vergadering, die in hoogste instantie beslist.

 

Artikel 31

In gevallen, waarin de Statuten en het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, wordt door het bestuur beslist, behoudens het recht van beroep der stemgerechtigde leden op een vergadering, welke in hoogste instantie beslist.

 

Artikel 32

Dit Huishoudelijk Reglement treedt in werking op 28 januari 2013.

 


Ogenblik a.u.b. ...